Català 

(mira más abajo para castellano, scroll down for english)

Tallers amb profesors nacionals i internacionals

CONSCIOUS RELEASE

amb Agostina D´Alessandro (ARGENTINA/BÈLGICA)

Aquest taller és una immersió en el mètode de Conscious Release (Alliberament Conscient)

A través de l'aplicació d'aquesta tècnica, el / la bailarinx pot ampliar les seves pròpies habilitats i connectar la seva experiència interna "què estic fent amb el meu cos" amb l'ús deliberat i creatiu del llenguatge corporal. En utilitzar la contemplació de l'espai interior i mitjançant l'alliberament de la tensió, sorgeix un mitjà eficaç per aturar els patrons habituals i els moviments formals en la dansa. La creativitat plena pot ser experimentada i la forma apareix al servei d'una expressió única: el moment present.

Vídeo Conscious Release https://vimeo.com/290737220

Més informació a: www.agostinadalessandro.com

 

 

RESSONÀNCIES

amb Anna Fontanet (CATALUNYA)

 

Ressonàncies sorgeix des de la recerca, la intuïció i el llegat de la memòria col·lectiva que conviu de manera latent en els nostres cossos. Des del cos conscient, el cos en espera o reactiu, convertim el pensar en un acte de moviment. Són pràctiques i exercicis desenvolupats al llarg de les col·laboracions i processos creatius en els que he estat i estic immersa. El treball radica en la democratitzar les formes construïdes a base de pseudoveritats. Generar un diàleg que parteix de paràmetres físics lliures de estigmes i que guien la composició improvisada. Treballant des de l’aquí, el ara i el tot.

L’entrenament s’articula al voltant de sincronitzar cos i ment en la tasca d’improvisar com a solista o bé com a part d’un col.lectiu per a una peça de dansa o d’altres projectes artístics. L’estructura del laboratori es basa en la improvisació i el contact. Canals de comunicació entre cossos, per establir diàlegs en moviment. Passem pel reconeixement de paràmetres físics, arquitectures espacials, pràctiques per l’expansió i la tonicitat del cos, patrons rítmics i de respiració.

Més informació a: www.annafontanet.com

EMBODYING CRITICAL SITUATION 

amb Abhilash Ningappa (INDIA)

El taller es centra en la improvisació, treballant en aspectes fonamentals com la respiració, la velocitat i l'energia, i inclou l'estructura central del cos influenciada per diferents mètodes de Kalari payattu i altres arts marcials combinades, centrant-se principalment en la relació dels ballarins amb l'espai i les persones que l'envolten.

 

La pràctica consisteix a identificar la nostra forma d'expressar-nos en certes situacions, com un moment de confrontació, tracte, acceptació i principalment reacció. Inventar una estructura per crear una situació i deixar que el cos reaccioni i que la ment ho segueixi d'una altra manera. Utilitzant els sentits per provocar emocions creades a través de les siutaciones. Identificar l'espai ple d'informació acumulada a través del moviment i la investigació.

 

Experimentem la reacció a través de diverses tasques i estructures, per desconnectar la ment del cos i observar la reacció del cos, recordant o repetint la situació i identificant-la amb una nova perspectiva, el nou no és més que una combinació de diversos records jugats en diferents moments i temps en l'espai que va canviant i passant a cada moment. Portar sentiment i deixar que el cos ocupi i transfereixi, deixant-lo passar per donar espai per a la següent situació. Córrer d'una situació a una altra, travessar un estat emocional diferent, identificar la presència i absència, i identificar l'estat mental i corporal a través d'aquests diferents estats emocionals.

Més informació a: www.playpractice.in/artistic-director

MOGUT PER EL SO 

amb Joris Camelin (FRANCIA/BERLIN)

Una sèrie progressiva d'exercicis que es formen de la quietud al moviment. Del silenci a la veu. Una reflexió sobre com utilitzar el nostre entorn per moure i moure's. Es tracta d’atrevirse i de confiar, es tracta de la presència d’habitar l’espai i el moment.

 

«Al nostre voltant hi ha un espai ple de colors, formes, sons i, per descomptat, gent.

Hi ha un espai en cadascun de nosaltres per al silenci, la poesia i la bellesa.

Hi ha una bellesa en oferir, en compartir, deixar-nos tocar i moure'ns pel nostre entorn.

Amb juganía i lliurament, deixem de banda el soroll dels pensaments deixant anar el poder dels nostres sentits.

Trobem formes d’eliminar el nostre mecanisme de por.

Canviem de la consciència interna a l´externa. Ens allunyem  de les convencions socials per caure suaument en la humanitat.

El nostre viatge és una celebració de la trobada.

 

Anem a expressar en lloc de cantar,

Movent en lloc de ballar.

Lluny de la por a fracassar, la por de caure.

Lluny d’idees d’estètica o de tècnica.

Tot per alliberar, connectar i jugar.

Jugant a un joc suau, honest i profund. »

Castellano (scroll down for english)

Talleres con profesores nacionales e internacionales

CONSCIOUS RELEASE

con Agostina D´Alessandro (ARGENTINA/BÉLGICA)

Este taller es una inmersión en el método de Conscious Release (Liberación Consciente)
A través de la aplicación de esta técnica, la/el bailarinx puede ampliar sus propias habilidades y conectar su experiencia interna "qué estoy haciendo con mi cuerpo" con el uso deliberado y creativo del lenguaje corporal. Al utilizar la contemplación del espacio interior y mediante la liberación de la tensión, surge un medio eficaz para detener los patrones habituales y los movimientos formales en la danza. La creatividad plena puede ser experimentada y la forma aparece al servicio de una expresión única: el momento presente.

Vídeo Conscious Release https://vimeo.com/290737220

 

Mas información en: www.agostinadalessandro.com

 

 

RESSONÀNCIES

con Anna Fontanet (CATALUÑA)

 

Resonancias surge desde la investigación, la intuición y la memoria. Desdel cuerpo consciente, el cuerpo en espera, activo o reactivo; transfiriendo ideas y pensamientos en acciones de movimiento. Son el conjunto de prácticas y ejercicios desarrollados a los largo de las colaboraciones y procesos creativos en los que he estado y estoy inmersa. El trabajo radica en democratizar las formas construidas a base de pseudoverdades. Aquello que intuimos que podría llegar a ser cierto y no sabemos nombrar. Y generar un diálogo que parte de parámetros físicos libres de estigmas guiándonos en la composición improvisada. Trabajando desde el aquí, el ahora y el todo. El espacio y el momento presente, y con todas las oportunidades que se nos ofrecen.

El entrenamiento se articula alrededor de sincronizar cuerpo y mente en la tarea de improvisar como solista o bien como parte de un colectivo para una pieza de danza o otros proyectos artísticos. La estructura del laboratorio se basa en la improvisación y el contact. Canales de comunicación entre cuerpos, para establecer diálogos en movimiento. Pasando por el reconocimiento de parámetros físicos, arquitecturas espaciales, prácticas para la expansión y la tonicidad del cuerpo, patrones rítmicos y de respiración.

Mas información a: www.annafontanet.com

EMBODYING CRITICAL SITUATION 

amb Abhilash Ningappa (INDIA)

El taller se centra en la improvisación, trabajando en aspectos fundamentales como la respiración, la velocidad y la energía, e incluye la estructura central del cuerpo influenciada por diferentes métodos de kalari payattu y otras artes marciales combinadas, centrándose principalmente en la relación de los bailarines con el espacio y las personas que lo rodean.     

                    

La práctica consiste en identificar nuestra forma de expresarnos en ciertas situaciones, como un momento de confrontación, trato, aceptación y principalmente reacción. Inventar una estructura para crear una situación y dejar que el cuerpo reaccione y que la mente lo siga de otra manera. Usando los sentidos para provocar emociones creadas a través de las siutaciones. Identificar el espacio lleno de información acumulada a través del movimiento y la investigación.            

           

Experimentamos la reacción a través de varias tareas y estructuras, para desconectar la mente del cuerpo y observar la reacción del cuerpo, recordando o repitiendo la situación e identificándola con una nueva perspectiva, lo nuevo no es más que una combinación de varios recuerdos jugados en diferentes momentos y tiempos en el espacio que va cambiando y pasando a cada momento. Traer sentimiento y dejar que el cuerpo ocupe y transfiera, dejándolo pasar para dar espacio para a la siguiente situación. Correr de una situación a otra, atravesar un estado emocional diferente, identificar la presencia y ausencia, e identificar el estado mental y corporal a través de estos diferentes estados emocionales.

Mas información en: https://www.playpractice.in/artistic-director

MOVIDO POR EL SONIDO

amb Joris Camelin (FRANCIA/BERLIN)

Una serie progresiva de ejercicios que se forman de la quietud al movimiento. Del silencio a la voz. Una reflexión sobre cómo utilizar nuestro entorno para mover y moverse. Se trata de atreverse y de confiar, se trata de la presencia de habitar el espacio y el momento.

 

«A nuestro alrededor hay un espacio lleno de colores, formas, sonidos y, por supuesto, gente.

Hay un espacio en cada uno de nosotros para el silencio, la poesía y la belleza.

Hay una belleza en ofrecer, en compartir, dejarnos tocar y movernos por nuestro entorno.

Con juego y entrega, dejamos de lado el ruido de los pensamientos soltando el poder de nuestros sentidos.

Encontramos formas de eliminar nuestro mecanismo de miedo. Cambiamos de la conciencia interna a l'externa. Nos alejamos de las convenciones sociales para caer suavemente en la humanidad.

Nuestro viaje es una celebración del encuentro.

 

Vamos a expresar en lugar de cantar,

Moviendo en lugar de bailar.

Lejos del miedo a fracasar, miedo a caer.

Lejos de ideas de estética o de técnica.

Todo para liberar, conectar y jugar.

Jugando a un juego suave, honesto y profundo. » 

English

Workshops with national and internacional teachers

CONSCIOUS RELEASE

with Agostina D´Alessandro (ARGENTINA/BELGIUM)

This workshop is an immersion into the Conscious Release method.
The application of this technique optimizes the body perception by building awarness towards the current state and abilities of the dancer.  The body becomes a boarderless tool for the dancer's imagination and its dance patterns.   
By using the contemplation of inner space and through the release of tension, an effective means to stop habitual patterns and formal movements in the dance arises. Full creativity can than be experienced and form appears only to serve a unique expression: the present moment.

Vídeo Conscious Release https://vimeo.com/290737220

 

More information at: www.agostinadalessandro.com

 

 

RESSONÀNCIES INSTANT COMPOSITION

amb Anna Fontanet (CATALONIA)

“Resonances” is a lab born through the exercises and practices I develop during my experience as a contemporary dancer, improviser, performer and, currently, as a dance artist and creator.

At the beginning of my professional career, improvisation represented a source of research into movement. The study of movement furnished the qualities of my proposals for the choreographers and artistic directors I worked with at that time. Today it becames the central axis of my preparations and creations.

The laboratory consist on a training designed to strengthen the dancer’s synchronization of body and mind toward improvising as a soloist or as part of a collective for a piece of dance, performance or artistic projects.

The structure of the laboratory uses improvisation and contact as channels of communcation between bodies in order to establish  dialogues in motion. It involves the recognition of physical parameters, space architecture, practices for the expansion and tonicity of the body, together with rhythmic and breathing patterns to complete the cycle.

More information at: www.annafontanet.com

EMBODYING CRITICAL SITUATION 

amb Abhilash Ningappa (INDIA)

The Workshop is focused on Improvisation working on fundamentals like breath, speed and energy, involving the core structure of the body influenced by different methods of kalari payattu and other martial arts combined, focusing mainly on dancers relationship with the space and the people around.

 

The practice is about identifying our way of expressing into certain situations like a moment of confrontation, dealing ,accepting and mainly reacting. Inventing a score to create an incident and let the body react and mind follows and other way around. Using senses to provoke emotions created through incidents. Identifying the space filled with accumulated information through movement and research.

 

We experience reaction through various tasks and scores, to disengage mind from body and observing the reaction of body, recollecting or replaying the incident and to identify it with a new perspective, the new is nothing but a combination of various memories played in different time and space which is changing and passing every moment. Bringing feeling and letting the body occupy and transfer, letting it pass in order to give space for the next incident. Running from incident to incident, going through different emotional state, identifying the presence and absence, and identifying the state of mind and body through these different emotional state.

More information at: www.playpractice.in/artistic-director

MOVED BY VOICES 

amb Joris Camelin (FRANÇA/BERLIN)

A progressive series of exercises building up from stillness to movement.

From silence to voice. A reflection on how to use our environment to move and to be moved. It is about daring and trusting, it is about presence about inhabiting the space and the moment. 

  

« There is a space around us full of colors, shapes, sounds and of course, People. There is a space in each of us for silence, poetry and beauty.

There is a beauty in offering, in sharing, in allowing ourselves to be touched and moved by our surrounding.

With playfulness and surrendering, we dim out the noise of the thoughts by letting go in the power of our senses.

We find ways to take down our mechanism of fear.

We switch between inner and outer awareness.

We step away from social conventions to softly fall into humanity.

Our Journey is a celebration of the encounter.

 

We will go for voicing rather than singing,

Moving rather than dancing,

Away from the fear of failing, the fear of falling,

Away from ideas of aesthetic or technics,

All for the sake of freeing, connecting and playing,

Playing a soft, honest and deep game. »

EIX Festival DANCE Improvisation

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now