Nit de Performance 7è EIX Festival 2019
 
Dissabte 3 d´agost a les 21:30h al Teatre Auditori de Cardedeu  
copyright Guillermo Monteleone.png
AnnaFontanet_Vertical03.jpg

Català

 

DAS SELBST - THE SELF 

Agostina D´Alessandro

És una peça que qüestiona la noció d'identitat i autoconstrucció. En paraules del psicòleg C.G Jung, el jo és "un poder transpersonal que transcendeix l'ego".A través d'aquest viatge interior, l'intèrpret navega per diferents estats ressaltant la idea complexa de "normalitat".

 

Carl Jung va distingir: "El jo no és només el centre, sinó també tota la circumferència que abraça tant la consciència com l'inconscient, és el centre d'aquesta totalitat ..."

 

Realitzat i dirigit per Agostina D'Alessandro

El treball de l'artista Agostina D'Alessandro està recolzat per Grand Studio i Federation Wallonie Bruxelles.

BLANC SALVATGE 

Anna Fontanet

Podem identificar qualsevol tipus de so? Quant perdura l’impacte del so? Com ressona en els nostres cossos? Amb quina velocitat ens afecta? En els darrers anys, Anna Fontanet ha investigant al voltant de les freqüències, dels cossos sonors i del moviment, amb l’objectiu de generar paisatges sonors que transformin constantment el gest. Les freqüències generades per l’ordinador, els sorolls d’electrodomèstics, els frens d’un vehicle, el tic tac d’un rellotge o els cants  harmònics són font de recursos per a generar composicions sonores i anàlisis per a la proposta de moviment.

Blanc Salvatge és una recerca sobre l’escolta i allò que ens evoca, física i/o emocionalment. Des del buit i la memòria. Interpretar l’espai a través de camps sonors i transformar-lo. Alimentar el moviment jugant amb la percepció del temps, obrir espais de reflexió sonora. És una transformació des de l’abstracte al figuratiu del so a través del cos, el cos com a paisatge.

Autoria, direcció coreogràfica, interpretació i composició sonora: Anna Fontanet 

Autoria i direcció musical:  Anna Fontanet i Guillem Codern 

Suport tècnic: Raimon Homs 

Fotografia: Mehmet Vanlı 

Feedback artístic: Juylen Hamilton, Manel Salas i Nadine Gerspacher  

Amb el suport a la creació de Nunart (Barcelona), CentreAssociació Cultural Casa Orlandai (Barcelona), Sala Baratza (Vitòria-Gasteiz) i Espacio en Blanco (Madrid).

MASSA l'EST ÉS EL OEST

Abhilash Ningappa i Gisela Creus

"Massa l´Est és el Oest" parla sobre un viatge molt llunyà que eventualment es torna familiar a les pròpies experiències del passat.

Dos ballarins de diferents cultures i antecedents ingressen a un espai que experimenta una diferència en cultura i identitat a través de l'exploració i intercanvi d'informació del Moviment. Aquesta peça explora les diferències i similituds entre dues cultures a través de la pràctica de l'art en moviment. Els cossos parlen cultura i la informació s'acumula en el nostre sistema i parla a través del llenguatge corporal. Conscientment busquem informació, com una manera de crear, ulls per mirar i imitar, olorar i tocar per provocar sentiments i el desig de saber què passarà després. Preguntes Com podem realitzar la nostra situació, els nostres sentiments, el nostre estat físic i mental (actiu o passiu) fins i tot la por o la vacil·lació? Com puc crear un espai entre la imaginació i l'acció executada a través d'aquestes diferències culturals?

ENTRE SILENCIS...

Joris Camelin

"Un viatge vocal a través dels afectes.

 

Dempeus, balancejant, vacil·lant en una fràgil vora entre la intersecció de la respiració, expressant i cantant.

Joris Camelin està treballant amb afectes, utilitzant la veu com un mitjà per autogenerar energies i emocions. Qüestionant l'honestedat, l'empatia i la potencialitat alliberadora de compartir la intimitat.

S'està desenrotllant i generant una conversa suspensiva, una puntuació delicada i salvatge entre l'intèrpret, els sons, l'audiència i els silencis.»

Español

DAS SELBST - THE SELF 

Agostina D´Alessandro

 

Es una pieza que cuestiona la noción de identidad y autoconstrucción. En palabras del psicólogo C.G Jung, el yo es "un poder transpersonal que trasciende el ego".A través de este viaje interior, el intérprete navega por diferentes estados resaltando la idea compleja de "normalidad".

 

Carl Jung distinguió: "El yo no es solo el centro, sino también toda la circunferencia que abarca tanto la conciencia como el inconsciente; es el centro de esta totalidad ..."

 

Realizado y dirigido por Agostina D’Alessandro

El trabajo de la artista Agostina D’Alessandro está respaldado por Grand Studio y Federation Wallonie Bruxelles.

BLANCO SALVAGE 

Anna Fontanet

Podemos identificar qualquier tipo de sonido? Cuanto perdura el impacto del sonido? Como resuena en nuestros cuerpos? Con que velocidad nos afecta? En los últimos años, Anna Fontanet ha investigado alrededor de las frecuencias, de los cuerpos sonoros i de movimiento, con el objetivo de generar paisajes sonoros que transformen constantemente el gesto. Las frecuencias generadas por el ordenador, los ruidos de electrodomésticos, los frenos de un vehículo, el tic tac de un reloj o los cantos armónicos son fuente de recursos para generar composiciones sonoras y análisis para la propuesta de movimiento.

Blanco Salvaje es una pieza de investigación sobre la escucha y aquello que no evoca, física y/o emocionalmente. Des del vacío y la memoria. Interpretar el espacio a través de campos sonoros y transformarlo. Alimentar el movimiento jugando con la percepción del tiempo y abrir espacios de reflexión sonora. Es una transformación desde lo abstracto a lo figurativo a través del cuerpo, el cuerpo como paisaje.

Autoría, dirección coreográfica, interpretación y composición sonora: Anna Fontanet 
Autoría y dirección musical:  Anna Fontanet i Guillem Codern 
Asistencia técnica: Raimon Homs 
Fotografía: Mehmet Vanlı y Tristan Pérez-Martín
Feedback artístico:  Juylen Hamilton, Manel Salas y Nadine Gerspacher  
Con el apoyo a la creación de Nunart (Barcelona), Centre Associació Cultural Casa Orlandai (Barcelona), Sala Baratza (Vitòria-Gasteiz) y Espacio en Blanco (Madrid).

DEMASIADO AL ESTE ES EL OESTE  

Abhilash Ningappa y Gisela Creus

"Demasiado al Este es el Oeste" habla sobre un viaje muy lejano que eventualmente se vuelve familiar a las propias experiencias del pasado.

Dos bailarines de diferentes culturas y antecedentes ingresan en un espacio que experimenta una diferencia en cultura e identidad a través de la exploración e intercambio de información del Movimiento. Esta pieza explora las diferencias y similitudes entre dos culturas a través de la práctica del arte en movimiento. Los cuerpos hablan cultura y la información se acumula en nuestro sistema y habla a través del lenguaje corporal. Conscientemente buscamos información, como una forma de crear, ojos para mirar e imitar, oler y tocar para provocar sentimientos y el deseo de saber qué pasará después. Preguntas ¿Cómo podemos realizar nuestra situación, nuestros sentimientos, nuestro estado físico y mental (activo o pasivo) incluso el miedo o la vacilación? ¿Cómo puedo crear un espacio entre la imaginación y la acción ejecutada a través de estas diferencias culturales?

ENTRE SILENCIOS... 

Joris Camelin

"Un viaje vocal a través de los afectos.

 

De pie, balanceándose, vacilando en un frágil borde en la intersección de la respiración, expresando y cantando.

Joris Camelin está trabajando con afectos, utilizando la voz como un medio para autogenerar energías y emociones. Cuestionando la honestidad, la empatía y la potencialidad liberadora de compartir la intimidad. 

Se está desenrollando y generando una conversación suspensiva, una puntuación delicada y salvaje entre el intérprete, los sonidos, la audiencia y los silencios. » 

Inglés

 

DAS SELBST - THE SELF 

Agostina D´Alessandro

 

Is a piece that questions the notion of identity and self-construction. In words of the psychologist C.G Jung, the self is  “ a transpersonal power that transcends the ego ».Through this inner journey, the performer navigate different states highlighting the complex idea of “normality”. 

 

Carl Jungdistinguished, "The self is not only the center, but also the whole circumference which embraces both conscious and unconscious; it is the center of this totality..."

 

Performed and directed by Agostina D’Alessandro 

The work of the artist Agostina D’Alessandro is supported by Grand Studio and Federation Wallonie Bruxelles.

 

WHITE SAVAGE 

Anna Fontanet

 

Can we identify any kind of sound? How is the impact? How much ressonates in our bodies? How fast affect us? In the last years, Anna Fontanet, has been investigating around the frecuencies enviroment, from sonor static material until moving sonor bodies, with the aim to generate landscapes enviroments that enrich the quality of the gesture and drive me through the dance. The frecuencies that I receive through the computer, the noises of electrodomestics, the frens of a car, the tic tac from a old clock, armonic chants are sources to generate sonored field basis for the movement proposal.

“White Savage is a research about the listenning and what evoque us emotional and/or physically. From the emptiness and the memory. How I interpretate my body and the space through these frames and how much i let them ressonates in my boby is the challenge. Making desitions to open space for the reflexion. It is a body transformation from the figurative to the abstract of the sound understanding the body as a landscape.”

Autoria, direcció coreogràfica, interpretació i composició sonora: Anna Fontanet 
Autoria i direcció musical:  Anna Fontanet i Guillem Codern 
Suport tècnic: Raimon Homs 
Fotografia: Mehmet Vanlı 
Feedback artístic:  Juylen Hamilton, Manel Salas i Nadine Gerspacher  
Amb el suport a la creació de Nunart (Barcelona), Centre Associació Cultural Casa Orlandai (Barcelona), Sala Baratza (Vitòria-Gasteiz) i Espacio en Blanco (Madrid).

TOO FAR EAST IS WEST 

Abhilash Ningappa and Gisela Creus

"Too far East is West" speaks about journey far far away eventually becomes familiar to ones own experience from the past. Two dancers from different cultures and background entering into a space experiencing difference in culture and identity through Movement exploration and exchange of information.

 

This piece explores differences and similarities between two cultures through practice of movement art. Bodies speaks culture and informations are accumulated in our system and speaks through body language. Consciously we look for information, like a form to create, eyes to look and imitate, smell and touch to provoke feelings and the want to know what will happen next. Questioning How we can perform our situation, our feeling, our physical and mental state (active or passive) even fear or hesitation? How can I create space in between imagination and executed action through these cultural differences.

IN BETWEEN SILENCES... 

Joris Camelin

 

"A vocal Journey through affects.

 

Standing, balancing, hesitating on a fragile border at the intersection of breathing, voicing and singing,

Joris Camelin is working with affects, using the voice as a medium to self-generate energies and emotions.

Questioning honesty, empathy and the liberating potentiality of sharing intimacy,

he is unrolling and netting a suspensive conversation, a delicate and wild score between performer, sounds, audience and silences. »

EIX Festival DANCE Improvisation

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now